RẦM HƯƠNG TRONG PHẬT GIÁO - MÙI HƯƠNG CỦA NIẾT BÀN

time-icon 02/08/2022 time-icon Đăng bởi: Thuận Hóa Đan Thanh

Trong các loại hương dâng Phật thì hương trầm được suy tôn như "mùi hương của Niết Bàn”. Niết Bàn là một khái niệm khó có thể giải thích toàn vẹn bằng lời, nhưng hết thảy các Phật tử đều sẽ hiểu được điều này, đó chính là cảnh giới cuối cùng của người tu Phật. Chính vì lẽ ấy, việc nói rằng hương trầm là "mùi hương của Niết Bàn” đã cho thấy đây quả là một mùi hương vô cùng tôn quý.

Bộ Kinh Di Lan Đà vấn đạo đã chỉ ra sự tương đồng của trầm hương với Niết Bàn. Trầm hương có 3 đặc điểm là: Thật khó mà tìm được; Mùi thơm tuyệt đối; Tất cả ai ai cũng ưa chuộng và ca tụng. Cũng như Niết Bàn có 03 đặc điểm là: Thật khó mà tìm thấy và khó mà gặp được; Mùi thơm của Tam học (Giới – Định – Huệ) là mùi thơm tuyệt đối; Là nơi của các bậc Thánh nhân an nghỉ.

Bởi thế, khi dùng trầm hương để dâng lên Tam Bảo (Phật – Pháp – Tăng) chính là cách mà người Phật tử thể hiện lòng tôn kính hết mực.

Thật vậy, giá trị của trầm hương được thể hiện sâu sắc khi có mặt trong hầu hết các nghi thức tụng kinh, lễ tắm, lễ khai quang, cầu an, phóng sinh,… từ những buổi sơ khai của đạo Phật cho đến tận ngày nay. Ngoài ra, trầm hương cũng được nhiều nhà tu hành xông đốt khi thiền định. Mùi thơm dịu thanh của trầm chính là liệu pháp thiên nhiên cho cõi lòng nhẹ nhàng, tâm trí tĩnh an, trí tuệ thông suốt, cơ thể thư thái, khiến giác quan trở nên nhạy bén, từ đó khai mở hiểu biết và luân xa.

Nguồn: Giáo hội Phật giáo Việt Nam

**********

AGARWOOD IN BUDDHISM - THE SCENT OF NIRVANA

Among all kinds of scents offered to the Buddha, agarwood is revered as "the scent of Nirvana". Nirvana is a concept that is hard to decipher but is acknowledged by all Buddhists and is the final destination of the Buddhist path. This is why saying that agarwood is "the scent of Nirvana" shows that this is a very precious scent.

The Maitreya Sutra has pointed out the similarity of agarwood with Nirvana. Agarwood has 3 characteristics: it is hard to find; it has an absolute aroma; and it is appreciated by everyone. Just like Nirvana has 3 characteristics: it is also hard to find and hard to meet; it has the scent of the Tam học (Gioi - Dinh - Tue) - an absolute fragrance; and it is where the Saints be.

Therefore, offering agarwood to the Three Jewels (Buddha - Dharma - Sangha) is the way that Buddhists show their utmost respect.

Indeed, the value of agarwood is deeply expressed when it is present in most of the rituals and ceremonies from the early days of Buddhism to the present day. In addition, agarwood is also used by many monks when meditating. The gentle aroma of agarwood is a natural remedy for a gentle heart, a clear mind, and a relaxed body, enhancing our senses, thereby opening our minds and chakras.

Source: Vietnam Buddhist Sangha

Viết bình luận của bạn: